ODPOVĚDI NA PŘEDVOLEBNÍ OTÁZKY
HRADEC NA KOLE

 

Občanská iniciativa HRADEC NA KOLE koncem srpna oslovila všechny subjekty kandidující do zastupitelstva města Hradce Králové a požádala je o odpověď na dotazy týkající se jejich postojů, plánů a záměrů v oblasti cyklodopravy ve městě v příštím volebním období. Cílem bylo mimo jiné napomoci voličům zajímajícím se o tuto oblast zvážit, komu dají ve volbách svůj hlas.

Na dotazy odpověděly následující kandidující subjekty: ČSSD, HRADEC ROZUMEM, HRADEČÁCI, HRADEČTÍ KANTOŘI, KOALICE PRO HRADEC, ODS, PIRÁTI, ROMA LUMA, ROZVÍJÍME HRADEC, STAN, HDK & TOP 09 a ZMĚNA PRO HRADEC & ZELENÍ – patrně vyhodnotily, že otázky cyklodopravy a udržitelného života v Hradci Králové pro ně nejsou důležité nebo nepovažují za důležité o těchto záležitostech komunikovat s cyklistickou veřejnosti. Ze souboru doručených odpovědí se vymyká ta, kterou zaslal pan Holásek (Rozvíjíme Hradec), protože si vyžádal externí pomoc s jejím sestavením. Poté, co neuspěl u znalce problematiky, se obrátil přímo na magistrát a nechal si část odpovědi zpracovat od magistrátních úředníků. Odpovědi pana Holáska na první dvě otázky tedy není možné brát jako jeho osobní názor, ani názor Rozvíjíme Hradec, ale názor magistrátu.

Iniciativa HRADEC NA KOLE bude úspěšné kandidáty v průběhu příštího volebního období konfrontovat jejich činy s jejich předvolebními přísliby.

 

Politický subjekt a odesílatel

Jak hodnotíte současné podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě? Proč nejezdí více lidí na kole?

Které jsou největší překážky rozvoje cyklistické dopravy ve městě z Vašeho pohledu? Vždyť Hradec má Koncepci rozvoje cyklistické dopravy již z r. 2012 a dnes již téměř dokončený Plán udržitelné městské mobility.

Jaké jsou Vaše politické priority v tématu cyklistické dopravy? V případě, že bude Vaše strana / hnutí v koalici v následujícím volebním období, co chce za 4 roky pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu vykonat? Jak bude doprava ve městě za 4 roky vypadat v případě, že budete vládnoucím subjektem?

Jak zajistíte personální a finanční kapacity na naplnění Vašich cyklistických záměrů?

PLNÁ ODPOVĚĎ

Rozvíjíme Hradec

Jan Holásek

Pan Holásek (Rozvíjíme Hradec) si vyžádal externí pomoc s jejím sestavením. Poté, co neuspěl u znalce problematiky, se obrátil přímo na magistrát a nechal si část odpovědi zpracovat od magistrátních úředníků. Odpovědi pana Holáska na první dvě otázky tedy není možné brát jako jeho osobní názor, ani názor Rozvíjíme Hradec, ale názor magistrátu … reakce p. Holáska viz komentář u příspěvku Hradec na kole – Příspěvky | Facebook

Předpoklad pro cyklistickou dopravu s ohledem na rovinatost terénu ve městě jsou dobré. Otázkou je však dostatečná podpora cyklodopravy ze strany města. Větší liniové stavby stezek často narážejí na (ne)dostupnost pozemků, důležitá je nicméně odvaha v moderním přístupu k řešení dopravy v Hradci jako celek. Jde o prioritní využiti vlastního městského prostředí/prostoru pro pěší a cyklisty, MHD či zeleň oproti využiti pro kapacitní trasy automobilů (a pro jejich odstavování). Jakmile lidé uvidí postupný vznik takto bezpečného, vzájemně propojeného a atraktivního prostředí, věříme, se pro ně kolo stane ještě oblíbenějším způsobem dopravy.

Velmi důležité je vhodné uchopení dopravní agendy (včetně rozvoje cykloturistiky) ze strany města. Mezi problémy řadíme překryv kompetencí a zároveň i odpovědnosti v rámci jednotlivých úseků magistrátu. Dalším problémem jsou samozřejmě i potřebné finance. Mezi rezervy lze jistě zařadit i menší míru koordinace veřejných a soukromých záměrů, kde zájmy města jsou mnohdy překonány zájmy investorů. Za velkou rezervu je třeba považovat i plnohodnotnou komunikaci s KMS a veřejnosti.

Chtěli bychom, aby za 4 roky lidé zaznamenali posun i v této oblasti. Předpokládám, že budeme aktualizovat zmíněnou koncepci a stanovíme reálné priority pro volební období. Tedy investiční akce reálné nejen z hlediska finančního (včetně možnosti dotací), ale také z hlediska majetkoprávního. Zásadní je systémový rozvoj cyklostezek, tedy aby vznikali ucelené trasy po cyklistickou dopravu. Kromě jiného bude potřeba vyřešit napojení nové lávky do systému cyklostezek na pravém břehu Labe. Chceme se zamyslet i nad případným orientačním systémem městských cyklostezek jak pro turisty, tak pro Hradečáky (značení na ulicích, aplikace pro mobilní telefony) tak, abychom optimalizovali pohyb cyklistů ve městě.

Město má v rámci magistrátu (OHA) dle mého názoru dostatečné odborné kapacity v této oblasti i kontakty na externí odborníky či firmy. Větší problém vidím v zajištění financí, bude to o vůli nového vedení města a o schopnosti připravit projekty tak, aby věcně i časově odpovídaly případným dotačním titulům. V každém případě chceme prosadit do programového prohlášení koalice - budeme-li jejím členem - kapitolu věnující se rozvoji cyklodopravy s konkrétními cíli a závazky včetně finančních.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Hradec Rozumem

Zdeněk Cvejn

Naší prioritou je „průjezdný Hradec Králové, bez kolon“. Cyklista není nepřítelem motoristů a chodců, ale jejich partnerem v dopravě. Dopravní systém města se skládá z řady dopravních staveb, jejíž nedílnou součástí jsou cyklostezky a cyklo-pěší stezky (dále jen cyklostezky) a kapacity pro parkování - uložení jízdních kol. V současné době v našem městě máme celou řadu, kratších, či delších cyklostezek tyto cyklostezky je

třeba vzájemně propojit, tak aby se cyklista mohl po městě bezpečně pohybovat a nedostával se do zbytečného střetu s motoristy a chodci. V Hradci Králové musí vzniknout ucelená a propojená síť cyklostezek navazující na celokrajských systém cyklostezek, v zájmu všech účastníků dopravy. Tam kde to prostorové podmínky umožňují podporujeme cyklostezky mimo těleso samotné vozovky a chodníků k dosažení bez-kolizně průjezdného Hradce Králové.

Lidé nejezdí na kole, protože auto je svoboda! Lidé nejezdí na kole, protože je to v některých ročních období nepříjemné. Lidé nejezdí na kole, protože se v řadě případů bez-kolizně nedostanou kam potřebují. Lidé nejezdí na kole proto, že nemají své kolo kde uložit.

Překážky jsou především v rovině nepochopení dopravy ve městě, kdy jsou prosazovány zájmy jedné skupiny nad druhou. Doprava není souboj motoristů, chodců, cyklistů. Doprava je vyvážený systém přívětivý pro všechny jeho účastníky. Zásadní chybou je vytvářet samo-účelné koncepce dopravy obsahující pouze jeho jeden aspekt, jako je např. zmiňovaná cyklistická doprava. Doprava nejsou pouze cyklisté, doprava jsou pěší, chodci, individuální automobilová doprava, městská hromadná doprava, zásobování, mezistátní a mezinárodní doprava ect. Koncepci rozvoj dopravy v Hradci Králové je třeba uchopit komplexně se všemi jeho vazbami.

Cyklistiku vnímáme jako nedílnou součást dopravy ve městě Hradci Králové, kterou chceme řešit komplexně, ne jako dílčí záležitost jedné skupiny. Chceme úzce spolupracovat s komisemi místních samospráv, které znají nejlépe poměry v dané městské části a počítáme s participací občanů prostřednictvím městských anket, které umožní občanům vyjádřit svůj názor. Na základě těchto informací je možné vytvářet ucelený komplexní dopravní systém města, jehož neopominutelnou součástí jsou i cyklostezky a uložení jízdních kol.

Naším záměrem je plynulá a bezkolizní doprava v Hradci Králové a je jedno zda se jedná o motoristu, cyklistu nebo chodce. Myslíme na všechny účastníky dopravy a odmítáme upřednostňování jedné skupiny před druhou.

Odmítáme předražené projekty a jejich realizace, které nám umožní ušetřené prostředky věnovat do opravy, revitalizaci stávajícího, jako je Beněšova třída s dostatkem parkovacích míst jak pro motoristy, tak pro cyklisty. Není žádný důvod proč by v budoucích parkovacích domech pro motoristy nebyla i příslušná parkovací kapacita i pro cyklisty (cyklo-věže).

PLNÁ ODPOVĚĎ

Koalice pro Hradec

Jan Zajíc

Hradec bohužel usnul na vavřínech devadesátých let a ubírá se rozvojem měst ze začátku let sedmdesátých směrem k "amerikanizaci " města (za tento výraz se omlouvám, ale vyjadřuje město, kde je vše daleko od sebe navíc rozložené tak, že nejvýhodnějším prostředkem je auto). Tento trend je nezdravý a směřuje nejen k tomu, že je město touto dopravou zatěžováno, ale i k tomu, že sami cyklisté a chodci se necítí komfortně a bezpečně. Je způsoben jednak plánováním města, stejně jako tím, že Hradec je regionálním centrem, do něhož se sjíždí za prací, vzděláním, obchodem i  zábavou lidé z padesáti kilometrového okruhu. Z tohoto důvodu je nutné na dopravu uvnitř města pohlížet i v regionálním kontextu.

Město má vícero orgánů zabývajících se rozvojem udržitelné dopravy opírající se o odborníky napříč polickým spektrem i dlouhodobou koncepci k jejímuž zavazování se všechny strany více či méně zavazují. Bohužel dlouhodobé investice, které město plánuje a provádí jdou spíše proti tomuto trendu, názorům odborníků a poučené veřejnosti (za všechny například záměr stavby podzemního parkoviště v centru města). Důvodů, proč tomu tak je, vidím v několika věcech

a) plánování dopravních staveb a řešení se opírá převážně o vize architektů, kteří jsou příznivci zastaralých řešení (automobilizace ala 70. léta)

b) lidé, kteří rozhodují o těchto investicích jsou často ropní brontosauři, kteří nechtějí a neumí vykomunikovat případná současná řešení. Někteří mají dokonce pocit, že Hradec potřebuje tyto "odvážné" stavby a dokazují tak, že jsme prostě maloměsto.

c) dobře koncepčně připravená cyklostezka nemá tak velký efekt jako pořádně vykopaná díra do země (v řádu miliard). Mainstreamový volič prostě chce vidět peníze v "betonu" - a zde je nezastupitelný prostor nejen pro politiky, ale i pro nejrůznější hnutí, která toto uvažování veřejnosti mohou změnit. Je to však běh na dlouhou trať a není to lehké. Na tématu dopravy je proto potřeba pracovat z vrchu i zespoda.

Dlouhodobě jsme příznivci investičně malých (logických) řešení, která lze shrnout heslem "čára je levnější než kubík betonu". Ostatně, vzhledem k započatým investičním akcím nám ani nic jiného nezbyde. Více méně se jeví několik opatření, která jsou zvládnutelná i za jedno volební období:

a) Revize a úprava místních dopravních podmínek v některých částech Hradce a to především ve spolupráci s místními samosprávami (například Nový Hradec již s tímto začal). Mezi tato opatření patří především zjednosměrnění některých ulic a cyklo-obousměrky...

b) Vybudování a posílení infrastruktury pro cyklisty-především vybudování odpovídajícího mobiliáře vycházejícího z potřeb - například budování stojanů tam, kde jsou kola dnes parkována na divoko, nebo cyklo vež u nádraží (případně jiné kapacitně vyhovující parkování kol u nádraží a terminálu)

c) Komunikace s Krajem a regionálními dopravci, aby bylo umožněno/ulehčeno pohodlné cestování s kolem, případně aby byla zvládnuta přestupní infrastruktura na kola především v okrajových částech města.

d) Akcelerace tlaku na dostavbu nadřazeného dopravního systému (Severní tangenta, modernizace železničních tratí...)

e) Větší naslouchání poradním orgánům a odborné veřejnosti.

Osobně si myslím, že Hradec je již město takové velikosti, že by si zasloužilo náměstka pro dopravu, pod kterého by spadal i příslušný aparát. Stejně tak, jako by bylo potřeba restrukturalizovat kancelář hlavního architekta především tak, aby byly jasně definovány kompetence jednotlivých

orgánů s tím, že oblast vizí a rozvoje by měla převzít nově vzniklá příspěvková organizace po vzoru pražského Campu starající se mimo jiné i o komunikaci s veřejnosti, propagaci a osvětu. Tato restrukturalizace na první pohled vypadá jako dlouhodobě finančně náročná záležitost, máme však

za to, že by tímto krokem mohlo dojít k zprůhlednění některých procesů a zajistit tak dlouhodobou kontinuitu rozvoje města (dá-li Pán Bůh ) dobrým směrem.

Dalším z problémů je vypisování arch. soutěží , do kterých se dlouhodobě nehlásí hlavní postavy tohoto oboru. Toto by se mohlo změnit s právě zmíněnou novou městkou kanceláří nebo z počátku alespoň částečným outsourcingem přípravy soutěží a větší propagací města v odborných a

univerzitních kruzích. Ano, tento krok prodraží projekty v jejich rané fázi, ale je obecně dokázáno, že z dlouhodobého hlediska se tento krok městům vyplácí.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Starostové a nezávislí

Luboš Hoker

Úvodem bych chtěl zmínit, že jsme na nás Hradečáky a jejich nadšení pro sport hrdí. Když jdete v sezoně třeba do městských lesů, tak je vidět, že nás sport baví. Nás ve STANHK mrzí, že se město plní více a více automobily, a nikoliv ekologickými variantami dopravy, kterými jízdní kola bezpochyby jsou. Jedním z důvodů je zajisté nedostatek pruhů pro cyklisty, situaci určitě nepomohla ani deinstalace cyklo věží. Cyklista si více rozmýšlí, zda jet po městě na kole, když se množí automobily, přece jen, někdy je to o zdraví, někdy o život. Řešení tohoto problému tedy nemá jedno řešení, město by mělo usilovat o méně aut minimálně v centru, třeba skrz MHD, a to zatraktivněním svých služeb a zefektivní chodu. Čím méně aut, tím více prostoru pro BEZPEČNÝ pohyb cyklistů.

Ohledně cyklistiky se dostáváme k tomu, že město v jednotlivých oblastech nebude vzkvétat, pokud ty oblasti nebudou městem podporované. Pokud tedy nebude město rekonstruovat a rozšiřovat cyklostezky a bude rušit místa k zaparkování kol, pak přirozeně budou cyklisté ubývat. Hradec má přitom obrovský potenciál v cyklo dopravě, jelikož není kopcovitý a vše je v příjemné dojezdové vzdálenosti. Za nás je největší překážkou to, že vedení města se mentalitou nachází stále někde na začátku 21. století. Nesleduje moderní trendy, vymýšlí zbytečné megaprojekty a neřeší věci od základu a komplexně. Viz například elektrokoloběžky.

Proč letos nejsou k dispozici? Kolik lidí by je využilo místo vozu? Že existuje koncepce rozvoje cyklistické dopravy od roku 2012 a nic se s tím neděje, to bohužel dokresluje již zmíněné.

Priority jsou na megaprojekty a zapomíná se na to, aby se tu dobře a kvalitně žilo. Soudíme, že někdy je lepší upustit od megaprojektů a začít se věnovat konceptu, to znamená pracovat na systémových změnách ve městě. S tímto samozřejmě úzce souvisí cyklistika a zdravý život občanů.

Priorita musí být bezpečnost. Přímo v máme programu, že bychom tam, kde to bude možné a bude dávat smysl, budovali cyklo pruhy. Zvážili bychom také budování obrubníků, které by oddělily auta a cyklisty, v zahraničí se to osvědčilo, cyklista se cítí bezpečněji a autu se cyklista neplete, čili win-win řešení. Dalším důležitým bodem je občany motivovat. Mnoho firem pořádá celozávodní akce s názvem „do práce na kole“. Nevidíme jediný důvod, proč by takto nemohlo motivovat samotné město. Samotný pohyb po městě na kole se dá promovat i skrz kampaně, opět si dovolím napsat, že máme v programu v bodě o bezpečnosti zmínku o tom, že hodláme pro děti a dospělé pořádat bezpečnostní akce různých zaměření. Osobně jsem přesvědčen, že s bezpečnostní je úzce spjat také zdravý životní styl, budovat v lidech povědomí a zdraví je tudíž důležitým faktorem pro to, aby občan občas sedl na kolo, místo svého vozu. A protože vedení má jít příkladem, proč například neudělat čas od času projížďku

po Hradci na kole s primátorem? Zajisté to může pro někoho být zajímavý zážitek a motivace.

Příklady táhnou, tak to bylo, je a bude. Příkazy nikdo nemá rád, ale ukázat, že na kole to jde lépe, to je jiná. My ve STAN věříme na koncepty, ne na nařízení a příkazy. Někdy stačí jen ukázat směr a v tomto případě cyklista, už si cestu najde sám. Za zmínku jistě stojí, že jsme do

svého programu zakotvili sportoviště pro bikery a to pumptrack. Toto sportoviště má velmi příznivou cenovku a spolu s Hradečáky bychom pro něj rádi našli vhodné místo.

My chceme změnit Hradec hlavně koncepčně, to je základ všeho. Je sice krásné, když subjekty slibují co vše zařídí, nicméně my chceme začít od podlahy, jak se říká. Kapacity pro naše záměry s cyklistickou dopravou tak budou zajištěny tak, že budou postaveny jedna z priorit. Při stavbě nebo rekonstrukcí se bude myslet na to, že chceme mít Hradec bezpečný a přívětivý pro cyklisty. Finanční stránku věci chceme řešit i přes sponzory, nalákat velké firmy a nejlépe přímo z Hradce. Aby se mohli společně podílet na zlepšování dopravy v HK.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Občanská demokratická strana

Miroslav Hloušek

Úvodem bych vám chtěl sdělit, že cyklistou jsem a na kole jezdím pravidelně, a to jak po České republice, tak v zahraničí. Právě ta zkušenost ze zahraničí mě nutí ještě k dalšímu sdělení, a to, že řidiči v zahraničí se chovají k cyklistům výrazně ohleduplněji.
Pak je nutné rozlišit, zda jde o využití jízdního kola jako dopravního prostředku do zaměstnání, nebo pro zábavu v mimopracovní dobu.
Rozdíl popíši na vlastním případě. Bydlím ve Slatině, zaměstnán jsem u Velkého náměstí – cca 5 km, jinou trasu si příliš vybrat nemohu, a bohužel nemám po cestě k dispozici ani metr cyklostezky. V době, kdy jedu do zaměstnání je hustota dopravy značná; totéž, když se ze zaměstnání vracím domů. Na této trase se staly již smrtelné nehody cyklistů s vozidly.
V případě cyklistiky pro vyžití a zábavu si trasu vyberu dle uvážení a určitě bezpečnější. Uvedl jsem případ nás občanů ze Slatiny, ale je více městských částí, kde teprve čekají na cyklostezku. Jiný problém je, že vybudované cyklostezky ve městě často nenavazují, nebo nejsou dobře vyřešeny po praktické stránce, a tak to často vede k tomu, že cyklisté z důvodu bezpečnosti a pohodlí volí cestu po chodníku.
Pokud se dotknu ještě dalších důvodů, proč nejezdí lidé na kole do zaměstnání, je nutné zmínit, že po cestě na kole je nutné se osprchovat a převléknout, což všude není umožněno.

Vždyť Hradec má Koncepci rozvoje cyklistické dopravy již z r.2012 a dnes již téměř dokončený Plán udržitelné městské mobility.
Zde budu stručný. „Plánů“ a „koncepcí“ může být celá řada, ale tak, jako i u ostatních problémů města a jejich řešení hraje významnou roli finanční stránka, je nutné přesvědčit vedení a zastupitele města o důležitosti cyklistické dopravy ve městě, aby schválili potřebné financování.

Jízdní kolo vnímám nejen jako dopravní prostředek, ale také jako možnost zvyšování fyzické kondice, která nám ve společnosti v průběhu pandemie značně utrpěla. V tomto případě nelze zapomenout na naše děti a mládež.

Z toho důvodu je nutné v oblasti sportu cyklodopravu popularizovat a s tím zároveň vytvořit podmínky k bezkoliznímu pohybu na kolech po městě (cyklostezky, sdílená jízdní kola, výchova cyklistů apod.)

Pokud by nám voliči dali důvěru a mohli jsme ovlivňovat v příštím volebním období oblast „dopravy „ ve městě, chtěli bychom postupně vytěsnit motorovou dopravu, zejména nákladní a kamionovou, ze středu města tak, aby křížení provozu motorové dopravy a jízdních kol bylo bezpečné. K tomu je nutné připravit a realizovat výstavbu severní tangenty, jižní spojky a jižní propojky, tzv.nové Kladské apod. Dále bychom chtěli budovat smysluplné a bezpečné cyklostezky. Pro sdílená kola stanovit pravidla používání a vybudovat jejich stanoviště tak, aby se nestávala překážkou silničního provozu.

Domnívám se, že pro tuto oblast je na magistrátu jedna pozice cyklokoordinátora málo. Před několika lety byl zrušen odbor samosprávných činností, který se touto problematikou mimo jiné zabýval. Jeho absence se negativně neprojevuje jen v této oblasti. Proto bych se chtěl

zasadit o znovuzřízení tohoto odboru.

Finanční stránka, respektive finanční krytí veškerých opatření v souvislosti s cyklodopravou je v kompetenci zastupitelstva města. Jako cyklista, který velmi dobře vnímá význam cyklistiky a zároveň nedostatky, se kterými se cyklisté potýkají, nemám problém se v případě zvolení o potřebné finance zasadit.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Roma Luma

Jan Bendig

Dobrý den,

Současné podmínky pro cyklistickou dopravu ,jsou velmi špatné. Město je velice vytížené automobilovou dopravou. Na základě viditelné neohleduplnosti všech účastníku silničního provozu, soucítím s cyklisty kteří mají v tomto směru svého koníčka. Jako pol.str. bychom chtěly prosadit, aby vznikly kluby, které by učili nové cyklisty správně kola řídit.. Aby nedocházelo ke zranění, nehodám v silničním provozu i mimo veřejnou komunikaci. Dále,pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu: omezit provoz o víkendech, zlepší se tím ovzduší emis a sníží nehodovost

PLNÁ ODPOVĚĎ

Česká strana sociálně demokratická

Martin Bártík

Ačkoliv má Hradec Králové ideální podmínky pro rozvoj cyklodopravy, není její rozvoj v mnoha případech řešen koncepčně. Především se musí dále pracovat na oddělení cyklistů od motoristů v rizikových částech města, a to ve spolupráci s Komisemi místních samospráv a na základě zpracovaných generelů, které budou řešit dopravu mezi chodci, cyklisty a motoristy.
Dále není dostatečná doprovodná infrastruktura (např. bezpečné úschovny kol nebo dobíjecí stanice pro elektrokola) a je třeba lépe pracovat s konceptem sdílených kol a koloběžek.

Hlavním problémem je nedostatek politické vůle řešit cyklodopravu koncepčně a dát ji potřebnou prioritu. Cyklodoprava je ve stínu dopravy motoristické a na úrovni vedení města nemá silnou oporu v gestčním náměstkovi. Proto chceme, aby cyklodoprava měla silnější vymezení jak na úrovni gescí náměstků, tak v činnosti magistrátu a jeho úředníků. Chceme nastavit operativnější spolupráci s občanskými iniciativami, tak aby se pouze nevyjadřovali k návrhům, ale byli jejich aktivními spolutvůrci

Naše tři hlavní priority jsou:
1) Aktivní práce s územím tak, aby se formou buď oddělených cyklostezek nebo alespoň vymezených cyklopruhů na komunikacích oddělila cyklistická a automobilová doprava. Toho chceme dosáhnout mimo jiné zavedením závazných požadavků na řešení větších investičních akcí ve veřejném prostoru tak, aby byla vždy zohledněna průjezdnost lokality pro cyklisty.
2) Chceme rozvíjet doprovodnou infrastrukturu cyklodopravy. Důležité je nabídnout občanům bezpečnou možnost kola uschovávat (a to včetně prostoru na uschování příslušenství - helmy,odnímatelné části kola...), a to jak v prostorách městských budov, tak ve spolupráci se soukromým sektorem nebo jinými veřejnými institucemi. Vadí nám např. postoje města při demontážích cyklověží, které často skončily proto, že město nebylo schopno tyto objekty převzít do své správy. Chceme také podpořit drobné živnostníky či podnikatele, kteří se věnují opravě kol (např. nabídnutí obecních prostor pro jejich živnost) a také podporujeme moderní koncepty cirkulární ekonomiky a re-use center, kde se mohou stará kola nechávat pro další použití.
3) Chceme řešit problémy se sdílenými koly a koloběžkami a to nastavením jasné městské vyhlášky pro jejich užívání.

Finanční prostředky na nutné investice chceme jednak získat z městského rozpočtu vyčleněním stálé minimální fixní procentuální částky rozpočtu a dále aktivnějším spoluprací se soukromým sektorem a to i tak, že doprovodná cyklodoprava bude součástí investičních záměrů a to na bedrech investorů pro získání nezbytných územních povolení.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Hradečáci

Vážení cyklisté, děkujeme za vaše dotazy.
Základem naší představy o podobě Hradce Králové je studie Ing. Arch. Zadrobílka „Třetí zelený okruh Hradce Králové“ (viz. příloha), kterou jsme se marně snažili prosadit u stávajícího vedení a úředníků města.
Nejdůležitějším bodem našeho programu je posílení pravomocí místních částí. I proto za nás kandidují členové různý KMS. Myslíme si že nejlépe se o své okolí umí starat ten kdo tam bydlí.
Nechceme ale jen slibovat, za námi je práce.
Prosadili jsme u policie a úředníků aby cyklisté mohli jezdit klidnou jednosměrkou v protisměru (první byla ulice Na dubech).
Jsme iniciátory cyklostezky Labská (Hradec Králové - Kuks) a stezky Pouchov, Piletice, Rusek.
Obě stezky se nyní snažíme propojit (Rusek – Skalička – Lochenice). Prosadili jsme studii „rozvoj sektoru Hradec Králové Sever“. Stávající politici a někteří úředníci z ní však udělali „industriální nesmysl“.
Jsme autoři uceleného dokumentu na bázi SWOT analýzy „Program rozvoje území HK Sever“.

Rádi se s vámi sejdeme a vše podrobně vysvětlíme

Velmi kriticky. Hradec králové již bohužel není městem cyklistů. Cyklisté musí jezdit po 50 let starém asfaltu, blátivých stezkách či po chodníku.

Vždyť Hradec má Koncepci rozvoje cyklistické dopravy již z r. 2012 a dnes již téměř dokončený Plán udržitelné městské mobility.

Největší překážkou je neskutečné mrhání prostředky města. Koncepce jsou jen na papíře a nikdo je neplní.

V našem programu je cyklověž u nádraží. Třetí zelený okruh je naše priorita. Obě věci budeme chtít prosadit.

K realizaci našich záměrů přizveme všechny KMS a oslovíme i organizace jako je ta vaše. Dohled musí mít osoba znalá místních poměrů.

Nebudeme vyhazovat desítky milionů do Královehradeckého letiště a dalších podobných projektů, zrevidujeme nevýhodné smlouvy města. Změníme neprůhledný systém dotací města. V našem hnutí nejsou žádní politici, nemáme žádné „kmotry“.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Hradečtí kantoři

Jan Faltýnek

Vážení,

velmi děkujeme za Váš zájem a Vámi zaslané otázky. Za naše hnutí mohu říct, že plně podporujeme cyklodopravu ve městě a hodláme pracovat na jejím rozšíření. Vaše otázky jsou na širší debatu, vyjádřím se tedy jen stručně. Problém cyklodopravy v Hradci vidím zejména v centru Hradce, kde s výjimkou kolem řek není navazující síť cyklostezek a mnohde chybí i kvalitní a bezpečné stání pro kola. Proč jezdí lidé stále méně je spíše otázka pro sociology, určitě velký vliv na to má čím dál větší pohodlnost lidí a naše výchova. I tak si myslím, že zrovna v Hradci není situace nějak tristní. Největší překážku vidíme jednoznačně v množství peněz, které jsou potřeba pro dokončení sítě cyklostezek. My bychom rádi věnovali

cyklodopravě větší pozornost, určitě bychom chtěli spolupracovat s dopravní komisí a snažili bychom se hledat cesty, jak co nejefektivněji pomoci cyklodopravě v Hradci.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Změna pro Hradec a Zelení

Adam Záruba

Hradec má ideální podmínky, co se týká rovinatého terénu. Polické podmínky jsou horší. Hlavní překážkou je absence cest (cyklopruhů i nedobudované páteřní cyklostezky). Druhým zásadním problémem je bezpečnost provozu a absence zklidnění dopravy (zóny 30, bezpečné přechody, nebezpečné překážky, jednosměrky).

Nyní to byly politické překážky – nezájem vedení města o cyklistiku a MHD a orientace pouze na automobilovou individuální dopravu. Je také absurdní, že Hradec Králové nemá zodpovědného náměstka ani radního pro dopravu. Vedle toho je špatná struktura Magistrátu, kdy chybí odpovídající koncepční odbor. Chybí tak i přenos koncepcí a strategií do aktivní politiky města (včetně přípravy projektů). Současný náměstek Bláha (ODS) nekomunikoval s komisí pro dopravu a rozvoj cyklistiky a z její doporučení nebylo realizováno takřka vůbec nic.

Prioritou je pro nás program Bezpečná cesta do školy. Chceme začít právě u mladé generace a jejich rodičů. Doprava dětí do škol autem vystoupala na 20-30%, což je absurdní číslo a je jasným důkazem selhání dopravní politiky města. Ve spolupráci se školami vytvoříme pilotní projekty úpravy cest do školy, aby byla bezpečná (úpravy přechodů, značení, doplnění stojanů na kola a koloběžky, optimalizace MHD). Naším cílem je, aby se 90% dětí dopravovalo do škol pěšky, na kole, koloběžce a MHD – a bezpečně.

Chceme pro cyklisty zdvousměrnit všechny jednosměrky (domníváme se, že je reálný podíl kolem 90%). Když zdvousměrnění bude standard, tak bude i bezpečnější.

Doplníme do města 2000 nových míst (stojanů) pro kola. Začneme u škol, nádraží, veřejných budov, náměstí aj.

Zřídíme zodpovědného náměstka pro dopravu (min. radního) s jasným zadáním podpory šetrné dopravy ve městě – tj. podpory pěší, MHD a cyklistické jako základních městských způsobů pohybu po městě.

Pokud Změna pro Hradec a Zelení budou mít možnost být ve vedení města, tak uděláme vše, co je v našich silách, aby se dopravní politika přeorientoval z podpory individuální dopravy na dopravu šetrnou městu, občanům i životnímu prostředí. Aby Hradec Králové byl opět městem cyklistů (a pěších a MHD).

Více na www.zmenaprohradec.cz/program/

 

Vedle zřízení zodpovědného náměstka pro dopravu vytvoříme dopravně koncepční oddělení, které se bude cíleně věnovat šetrné dopravě ve městě.

Změna pro Hradec a Zelení do dopravní politiky zapojí cyklokomunitu, komise místní samosprávy a občany a využít jejich místní znalosti (mapování nebezpečných míst a překážek pro cyklisty apod.). Chceme vytvořit i participativní rozpočet (o kterém by rozhodovaly KMS, nebo i dopravní komise) součástí by mohlo být čerpání financí i na cyklo-opatření.

Na větší akce vymezíme rozpočtovou položku – Realizace Plánu udržitelné městské mobility.

PLNÁ ODPOVĚĎ

Piráti

Pavel Vrbický

Na kole po městě jezdím už 48 let. Podmínky jsou špatné a stále se zhoršující. Vidím to sám na sobě, hlavně v dopravní špičce mezi 15 a 17 hodinou. Sám jedu občas po chodníku, protože silnice mi není příjemná. Proč nejezdí víc lidí? To je složitější. Část lidí se bojí do provozu, část využívá koloběžky, velká část zpohodlněla a kromě auta nezná pohyb. Jisté je, že kdyby byly upravené cyklostezky a ulice připravené pro cyklisty, jezdilo by jich mnohem víc. Mimochodem pamatuji dobu, kdy lidi jezdili běžně do práce na kole, na ulici byly ve špičce stovky až tisíce cyklistů.

Hradec má mnoho různých koncepcí a jiných dobrých materiálů, které stárnou v šuplících.

Když to vedení města z šuplíku nevytáhne, nemáte šanci to změnit. Smutné je, že ty koncepce postupně stárnou. Takže, jděte k volbám a zvolte správně.

Toto kopíruji z našeho programu: „Cyklisty a pěší řadíme na první místo. Začneme řešit nebezpečná místa pro cyklisty. Nová prostranství budeme navrhovat s ohledem na pohyb pěších.“

Koncepci rozvoje cyklistické dopravy, po těch deseti letech vysvobodíme ze šuplíku.

Velmi dobrá otázka a odpovím tak, jak je to reálné. Toto bude velmi záležet na našich koaličních partnerech, resp. musí s tím souhlasit. (Tak jak si představuji příští koalici, mělo by to vyjít.) Peníze se sehnat dají a změny se dají etapizovat, z toho strach nemám. Nakonec to ale půjde před zastupitelstvo, které bude schvalovat většinu bodů. Jak bude navolené zastupitelstvo a jaký tam bude poměr sil, to teď nikdo neví. Daleko lépe a konkrétněji se mi bude odpovídat po volbách, pak bude vše jasné. (Omlouvám se, ale slíbím vám jen to, co vím, že splním.)

PLNÁ ODPOVĚĎ

Hradecký demokratický klub a TOP 09

Lukáš Řádek

děkujeme Vám za zaslání předvolebních otázek. Považujeme to za velmi důležité, prioritní téma. V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpovědi za naši koalici HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES.

Vaši iniciativu velmi vítáme a s prohlášením se ztotožňujeme. Docela se to protíná s naším programem. Prozatím máme ne webu zahradec.cz pouze zkrácenou verzi tzv. desatero, v brzké době tam přibude i full verze, ve které je městská cyklistika zpracovaná podrobněji a do konkrétnějších detailů.

Hradec Králové je přes relativně nestísněnou zástavbu designován především pro auta.

Opravdová a hmatatelná snaha o rozvoj infrastruktury pro lidi na kole ovlivňuje iluze, že to, co vidíme kolem sebe, je věc daná. Proto se používá ten nejzastaralejší možný design tedy nalití spousty barvy do ulic. Někam vylít barvu ale nestačí. To nevytváří bezpečné podmínky pro městskou cyklistiku, a právě autentický pocit bezpečnosti a příjemnosti zatím chybí, a proto nejezdí v Hradci víc lidí na kole. Myslím, že by málokoho do současného dopravního řešení napadlo pustit malé dítě nebo staršího seniora. To si myslíme, že je hlavní důvod, proč nejezdí víc lidí na kole.

Hlavní překážka je uvedena v předchozí odpovědi. Dále to je nedostatečná infrastruktura bezpečného parkování kol a hustá automobilová doprava na území celého města. Je hezké, že má Hradec koncepce a plány, ty se ale příliš neplní. Opět jsme u základního problému tedy přesvědčení, že to nejde a od toho se poté odvíjí politické rozhodování. Chybí odvaha a porozumění problému a realizace systémových a oddělených cyklostezek, které jsou vzájemně propojené a nenavádějí na křižovatkách cyklisty pod kola aut. V Hradci máme řídkou a převážně nebezpečnou cyklistickou infrastrukturu, která dráždí a štve řidiče i cyklisty.

Úkolem města je zajistit pro občany takovou dopravní síť, která bude šetřit čas, a zároveň bude příjemná, pohodlná, zdravá a šetrná k životnímu prostředí. Výše uvedené podmínky nejlépe zajistí cyklistická doprava. Naše koalice dopravu a mobilitu ve městě chápe jako systém, který není

podřízen individuální automobilové dopravě a stojí především na pilířích udržitelných forem dopravy. Moc dobře víme, že dobře navržený, ideálně oddělený cyklopruh má až 10x větší propustnost lidí než běžný pruh pro auta. Chceme se inspirovat v těch cyklisticky nejvyspělejších

evropských městech. Zásadní je nespokojovat se s málem u zcela nových čtvrtí a projektů. Pokud u rekonstrukcí současných ulic čelíme řadě omezení a kompromisů, u nové výstavby se lze více rozmáchnout! Novou výstavbu a nové ulice stavíme na příští desítky let. Právě u těchto návrhů je třeba trvat na tom, že by měli projektanti vykročit ze zajetých kolejí ubohých stezek i ubohých cyklopruhů a nebát se lepších řešení!

Priority jsou tedy jasné:

- Vytvoření uceleného dopravního systému města vnímaného jako živý organismus, který vhodně kombinuje jednotlivé dopravní možnosti s preferencí udržitelné mobility.

- Aplikace poznatků a doporučení hradeckého Plánu mobility s přihlédnutím k těm nejlepším evropským řešením.

- Příprava a realizace zón s plošným zklidněním dopravy (obytné, pěší, „30“).

- Zvýšení tempa přípravy a budování klíčových cyklostezek a další infrastruktury (např. Bratří Štefanů, Jana Černého, Pouchovská, na Plachtě, stezka Věkoše – letiště, Věkoše – Plácky, Plačice – Kukleny, cyklostezka a chodník v ulici Kladská).

- Budeme maximálně podporovat vznik a rozvoj funkčního a vzájemně provázaného systému městských tras a komunikací pro cyklisty s vhodnou kombinací stezek, cyklopruhů, cykloobousměrek.

Ve městě by za 4 roky vlády naší koalice mělo přibýt alespoň 5 km oddělených cyklostezek.

Cyklostezky by měly být více provázané a mnohde bezpečně preferenční před pruhy pro auta.

Město zajistí více parkovacích a odstavovacích míst pro kola zejména v centru včetně obnovení parkovacích věží pro kola. Město bude podporovat sdílené formy bezemisní dopravy. Připravíme revitalizace významných městských radiál (zejm. Gočárovy, Pospíšilovy a třídy Karla IV.) tak, aby

nebyly pouze „dopravní tepnou“, ale ulicemi s lidským měřítkem s dobrými podmínkami pro chodce, cyklisty, se zelení a městským životem. Z těchto příprav bychom rádi ve volebním období realizovali jako pilotní projekt alespoň Gočárovu třídu od Ulrichova náměstí pro náměstí Svobody.

V neposlední řadě budeme pomocí osvětových aktivit ve školách i firmách motivovat lidi přednostně využívat udržitelné formy mobility.

Cyklistické záměry se vždy vyplatí. Jejich zdravotní benefity jsou vždy vyšší než náklady na budování této nutné infrastruktury. Ještě výhodnější to celé je, pokud se na systémová řešení podaří najít dotační financování, jeho případná absence však nesmí být překážkou. Máme v plánu navýšení kapitol rozpočtu města pro cyklistické záměry.

Vytvoříme pozici náměstka nebo radního s jasně  vymezenou gescí dopravy, která v roce 2022+ nemůže být ve městě především o autech.